top of page

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

Kişisel verileriniz, İlker Pazarbaşı tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. ve 6. Maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde “veri sorumlusunun meşru menfaati gereği”, verilen hizmetler, danışmanlıklar, Fonksiyonel Beslenme Akademisi (FBA) ile ilgili gelişmeler, eğitimler hakkında bilgilendirilmeniz ve hizmet alabilmeniz, düzenlenen eğitimlere katılabilmeniz amacıyla elektronik ortamlardan otomatik olan ya da olmayan yöntemler ile toplanabilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’un 5. ve 6. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde kimlik bilgileriniz, meslek bilginiz ve iletişim (ad, soyad, telefon, e-posta) bilgileriniz İlker Pazarbaşı tarafından sadece FBA aylık bültenlerin paylaşılması, hizmetler ve eğitimlerle ilgili tanıtıcı bilgilerin, anketlerin ve duyuruların tarafınıza iletilmesi amacıyla işlenecek olup bu konularda tarafınıza e-posta gönderilebilecektir. Kişisel verileriniz hiçbir şekilde 3. kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Kişisel veri sahipleri olarak aşağıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi bilgi@fonksiyonelbeslenmeakademisi.com adresine iletmeniz durumunda talepleriniz kurumumuz tarafından en kısa sürede değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Kanun’un 11. maddesi uyarınca kişisel veri sahipleri:

• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahiptir.

bottom of page